EGNATIA AVIATION - EΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η Egnatia Aviation, μια από τις κορυφαίες Σχολές Πιλότων στην Ευρώπη απευθύνθηκε στην Artware για την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, μέσα στο ευρύτερο κλίμα ανανέωσης της εικόνας και της επικοινωνιακής στρατηγικής της. Στόχος μας ήταν να καταστήσουμε την εταιρική ταυτότητα ως ένα μέσο το οποίο στέλνει ένα ξεκάθαρο και παγιωμένο μήνυμα για το “ποιοί είμαστε”, δημιουργώντας μια ισχυρή και ομογενοποιημένη εικόνα της εταιρείας.
Ένα από τα πρώτα κιόλας βήματα ήταν ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας του λογοτύπου. Μέσα από την παγίωση της οπτικής σημασίας του συμβόλου με τη χρήση ενός τετράγωνου υπόβαθρου, τη διατήρηση της γωνίας κλίσης και τη νοηματική σύνδεσή της με τις αξίες της εταιρείας, καθώς και μέσα από την ξεκάθαρη διατύπωση του παλιότερα υποβαθμισμένου οπτικά ονόματος της εταιρείας, επιτυγχάνουμε την ανάδειξη της ουσίας, αλλά και της εικόνας της συνοχής, μέσα από ένα πιο σύγχρονο και εύχρηστο σύνολο λογοτύπου.
Πελάτης
Egnatia Aviation
Έργο
Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας
Έτος
2017
Εφαρμογή
Παρουσίαση, Επικοινωνία και Προώθηση
Old logo
New logo
Η Φιλοσοφία
του Re-Branding
Inspired by Egnatia's Aviation most valuable goal, to reduce the gap between training and working as a pilot on a commercial airline.
Lessons Start with A,B,C.
Goal is the Airline
Η στρατηγική της Artware χτίζεται πάνω στους άξονες Λογότυπος – Φιλοσοφία – Motto. Είναι μία αμφίδρομη μετακίνηση του νοήματος, από την εικόνα στο θεωρητικό πλαίσιο κι από εκεί στην επικοινωνία. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, ενυπάρχει στα άλλα δύο, συμπληρώνοντας μία καθολική εικόνα ξεκάθαρης και στοχευμένης επικοινωνίας.
from A to Airline
THE SLOGAN
Η ίδια η Φιλοσοφία της Egnatia Aviation, βρίσκει εφαρμογή στην αναδημιουργία της εταιρικής ταυτότητας. Ο στόχος της να μειώσει την απόσταση μεταξύ της απόκτησης πτυχίου και της πραγματικής εργασίας στη θέση του κυβερνήτη του αεροσκάφους αποτυπώνεται τόσο στον λογότυπο της εταιρείας, με τη γεωμετρική κλίση προόδου, όσο και στο νέο motto “From A to Airline”, δηλώνοντας την αμεσότητα της διαδικασίας.
Το motto “From A to Airline” αποτελεί μία ολοκληρωμένη δήλωση του σκοπού με γενικευμένη στόχευση, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική ως προς την ίδια τη Σχολή. Με άμεση αντίθεση στη φράση “From A to Z”, η ολοκληρωμένη δήλωση του καταληκτικού προορισμού, η άμεση σύνδεσή του με το ταυτόσημο πρώτο γράμμα, γίνεται ξεκάθαρη η αμεσότητα της διαδικασίας, με παράλληλη ξεκάθαρη αναφορά στο ίδιο το αντικείμενο.
COLOURS ARE ONE OF THE MOST IMPORTANT THINGS TO TRANSFER A BRAND TO THE CUSTOMERS.
Χρωματικός κώδικας
Η σημασία του χρώματος είναι ξεκάθαρη, κυρίως μέσα από την τοποθέτησή του ως επίσημο χρώμα μιας εταιρείας. Στην περίπτωση της Egnatia Aviation, το χρώμα αυτό είναι το μπλε. Έτσι, με τη συνολική χρήση του τόσο στη βάση της εταιρικής ταυτότητας, όσο και στις εφαρμογές της, το χρώμα αυτό αναδεικνύεται σε επίσημο διακριτικό της εταιρείας, και καταλαμβάνει τη θέση του κυρίαρχου χαρακτηριστικού στην αναγνώριση, αλλά και στη μετάδοση των μηνυμάτων της.
Τυπογραφικός
κώδικας
Η εξαιρετική σημασία της γραμματοσειράς εντοπίζεται στον τρόπο επικοινωνίας του μηνύματος, δίνοντας έναν χαρακτηριστικό τόνο και μία ποιότητα. Με την εμπεριστατωμένη χρήση της κατάλληλης γραμματοσειράς μπορούμε να ενισχύσουμε τον χαρακτήρα και να διασφαλίσουμε την καθαρότητα και την αρμονία της επικοινωνίας των μηνυμάτων της Egnatia Aviation. Επιλογή μας αποτέλεσαν οι γραμματοσειρές Brandon Grotesque και Averta, οι οποίες συμβάλλουν στην προσθήκη των οπτικών χαρακτηριστικών της ποιότητας, αλλά και του ενθουσιασμού, στο σύνολο του επικοινωνιακού σκέλους.
by Artware
Ένταση
με έμφαση
Μία Σχολή στην οποία οι εσωτερικοί δέκτες των μηνυμάτων ανανεώνεται τόσο συχνά, βασικό ζητούμενο είναι να μπορεί με άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο να περνά τα μηνύματά της. Για τον σκοπό αυτό, το motto και τα slogan της Σχολής αποτυπώνονται με έντονη γραμματοσειρά. Η έντονη τυπογραφική αποτύπωση του κειμένου δίνει τη δυνατότητα της καλύτερης αποτύπωσης και της προσοχής στο αναγραφόμενο, προωθώντας έτσι τοποθετήσεις, τα πιστεύω και τις ιδέες της ίδιας της Σχολής.
Εφαρμογή της
Εταιρικής
Ταυτότητας
Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας έχει και ένα δεύτερο κυρίαρχο σκέλος, αυτό της εφαρμογής της στο σύνολο του εταιρικού υλικού, καθώς και των έντυπων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: Τα νέα επιστολόχαρτα της Egnatia Aviation ακολουθούν τις γραμμές και τη φιλοσοφία του λογοτύπου, με αποτυπωμένη τη γωνία κλίσης, αλλά και την ενσωμάτωση του ίδιου του λογοτύπου σε αυτή, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το οπτικό μήνυμα της δημιουργίας.

Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία βρήκε εφαρμογή τόσο στους φακέλους, όσο και στις επαγγελματικές κάρτες των μελών της Egnatia Aviation, ενώ επεκτάθηκε και στις εφαρμογές μαθητών και στην εμφάνιση του στόλου των οχημάτων. Η καθολική εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας, στο σύνολο των μέσων επικοινωνίας και προώθησης, προσδίδει μια ξεκάθαρη και αρμονική εικόνα του νοήματος και της εταιρείας στο σύνολο των δεκτών, καθιστώντας έτσι ξεκάθαρη την ίδια τη φιλοσοφία της Egnatia Aviation, μέσα από την οπτική της αποτύπωση.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η εταιρική ταυτότητα αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού και της νέας ιστοσελίδας της Egnatia Aviation. Με τη χρήση του επίσημου χρώματος της εταιρείας, καθώς και με τη δημιουργική ενσωμάτωση του ίδιου του λογοτύπου, τόσο μέσα από τα χαρακτηριστικά του, όσο και μέσα από τα ίδια του τα στοιχεία, η δομή της νέας ιστοσελίδας αποτελεί από μόνη της ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την προβολή και την καθιέρωση της νέας εταιρικής ταυτότητας.
Στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία και ο πρακτικός σχεδιασμός, με την αποφυγή έτοιμων προτύπων, αλλά και με την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου. Έτσι, βρίσκει άμεση εφαρμογή και η νέα επικοινωνιακή στρατηγική της Egnatia Aviation, μέσα από την πολυχρηστικότητα της ίδιας της ιστοσελίδας, αλλά και μέσα από τη δυνατότητα συνεχούς προσθήκης ποιοτικού περιεχομένου.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ BRANDING
Στόχος της Artware μέσα από την ανανέωση και την αναδημιουργία της εταιρικής ταυτότητας της Egnatia Aviation, αλλά και μέσα από τον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, ήταν η δημιουργία και η παγίωση μίας ξεκάθαρης εικόνας ποιότητας, καθώς και η επικοινωνία της σε ένα σύνολο στοχευμένων ακροατηρίων. Στο εξειδικευμένο της ανάδειξης και καθιέρωσης της Egnatia Aviation ως μία από τις κορυφαίες Σχολές Πιλότων στην Ευρώπη, η φράση “Top in Europe” δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή των πραγματικών στατιστικών στοιχείων, αλλά κατέλαβε κυρίαρχη θέση και στις επικοινωνιακές εφαρμογές· ενώ παράλληλα το νέο επίσημο motto “From A to Airline” παραθέτει μέσα από μία απλή και περιεκτική φράση το σύνολο της Φιλοσοφίας της εταιρείας.
Η αποκρυστάλλωση όλων αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο μέσα από την εικόνα, όσο και μέσα από το κείμενο, έχουν ως κυρίαρχο στόχο την καθιέρωση της ίδιας της εταιρικής ταυτότητας ως συνώνυμο της πραγματικής ποιότητας στον χώρο των Σχολών Πιλότων. Μέσα από τη συγκροτημένη προβολή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών και μέσα από την καθολική ενσωμάτωσή τους στο σύνολο των εφαρμογών, η Artware επιτυγχάνει την ξεκάθαρη και συνολική μετάδοση της πληροφορίας στον εκάστοτε δέκτη με τη χρήση τη χρήση των τριών σημείων: Λογότυπος - Φιλοσοφία - Motto.
a project by
Artware

Egnatia Aviation

Έτος: 2017
Τομέας: Ακαδημία Αεροπλοΐας

Έρευνα Εταιρική Ταυτότητα Σχεδιασμός Λογοτύπου