fbpx
Scroll to top
Που θα μας βρείτε
Αριστοτέλους 13
Καβάλα, 65 403
Επικοινωνήστε
info@artware.gr
+30 2510 22 38 79

Κουπόνια Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το αντικείμενο της νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, με τον επιμέρους τίτλο «Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις». Σε τί αφορά όμως η παρούσα δράση;

Η δράση αφορά τις μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται από το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014), οι οποίες έχουν την έδρα τους στη διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και μπορεί να καλύψει έως και το 100% των δαπανών τους στην αναβάθμιση εξοπλισμού, προγραμμάτων, καθώς επίσης και διαδικτυακής παρουσίας και διαφήμισης.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει 4 βασικούς στόχους:

 • Την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ανήκουν στον δευτερογενή τομέα και τον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού.
 • Την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου των ως άνω επιχειρήσεων
 • Την ενίσχυση των επενδύσεων σε εφαρμογές πληροφορίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας.
 • Την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο οικονομικής επιχορήγησης 3.125.000€, από το οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί με 5.000 έως 15.000€, μέσα από τη μία και μοναδική αίτηση που δικαιούται.

Ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 4-6-2019 έως και 5-7-2019 και ώρα 15:00, η υποβολή πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.ependyseis.gr/mis του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Ας δούμε όμως τους 3 τομείς και τις δαπάνες που μπορεί να εντάξει κάθε μία επιχείρηση στην αίτηση επιδότησης.

1. Εξοπλισμός

Στην πρώτη κατηγορία δαπανών εντάσσεται ο εξοπλισμός της επιχείρησης, ή αλλιώς το hardware. Από τους νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα περιφερειακά του, τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά και τον εξοπλισμό δημιουργίας δικτύου, μέχρι και τον σχετικό με τις δραστηριότητες της επιχείρησης εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Σημ.: Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν μόνο προμηθευτή. Με την απόκτηση του εξοπλισμού (αλλά και του λογισμικού), η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτόν (και το λογισμικό) στο Μητρώο παγίων κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική φορολογική νομοθεσία, στο μέτρο που οι αντίστοιχες δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υλικά ή άυλα πάγια και προβλέπεται η εγγραφή τους. Tέλος, η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. αυτόν τουλάχιστον επί μια τριετία από την ημερομηνία τελικής πληρωμής στο Δικαιούχο.

 

2. Ιστοσελίδα, e-shop και λογισμικό

Στη δεύτερη κατηγορία δαπανών περιλαμβάνεται η δημιουργία ιστοσελίδας, με τουλάχιστον δύο περιεχόμενες γλώσσες, και μέγιστο ποσό επιδότησης τα 2.000), η ανάπτυξη ή και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (και πάλι με δύο περιεχόμενες γλώσσες και μέγιστο ποσό επιδότησης τα 4.500), όπως επίσης και ευρύτερα το λογισμικό, τόσο των εφαρμογών -γενικών και εξειδικευμένων- της επιχείρησης, όσο και τα επικουρικά προγράμματα παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κ.λπ.).

 

3. Digital Marketing

Στην τρίτη κατηγορία δαπανών περιλαμβάνονται οι τομείς διαδικτυακού Marketing και εμπορίας, με την κάλυψη έως και 1.000 ευρώ για δαπάνες υπηρεσιών Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media), 2.000 για καταχώριση, μετασχηματισμό και μεταφορά δεδομένων, 1.000 για μετάφραση περιεχομένου ιστοσελίδας, ή και ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και 3.000 για τη συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση).

Σημ.: Εξαιρετικά σημαντικό παραμένει ότι στις προϋποθέσεις για τις εφαρμογές Τ.Π.Ε. καθώς και για την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντάσσεται η προϋπόθεση της υποχρεωτικής μέριμνας για τη φιλικότητα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

 

Τέλος, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες:

 • οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου
 • οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
 • οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια Smartphones.
 • οι δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. μελάνια, toner, μπαταρίες), μικρο-εργαλείων, μικρο-εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 • η αγορά εξοπλισμού Τ.Π.Ε., ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.
 • οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση
 • η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση.
 • οι δαπάνες που αφορούν την εναρμόνιση της επιχείρησης με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (π.χ. ταμειακές μηχανές, POS κλπ).
 • ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3)
 • Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο
 • Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
 • Οι δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού

Τί σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

Στην ουσία του το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας», δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν την υλικοτεχνική τους υποδομή και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό στίγμα στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τη διαδικτυακή τους παρουσία και την ολοκληρωμένη Φιλοσοφία της επικοινωνίας του, μπορούν να προσελκύσουν έναν συνεχώς αναπτυσσόμενου κύκλου ενθουσιασμένων πελατών, που πάντα θα επιστρέφουν, σίγουροι πως βρίσκουν την πραγματική απάντηση στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας το μυστικό της επιτυχημένης επένδυσης, μέσα από μία τέτοια πραγματική ευκαιρία. Και το μυστικό αυτό δεν είναι άλλο από την πραγματική εστίαση σε δύο σκέλη: Στη δημιουργία του ολοκληρωμένου Ψηφιακού Στίγματος της επιχείρησης, καθώς και στο ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πλαίσιο Επικοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού κύκλο εμπορικών διεπαφών με ένα διευρυμένο πλέον αγοραστικό κοινό.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@artware.gr και στο 2510 223879 για να βρούμε μία λύση στα μέτρα σας.

Την πρόσκληση καθώς και τις περιεχόμενες εξειδικευμένες λεπτομέρειες, μπορεί να μελετήσετε στη σελίδα του ΕΣΠΑ